trung tâm đào tạo kế toán hà nội


GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số S20-DNN sổ chi tiết phát hành cổ phiếu TT133

Mẫu số S20-DNN sổ chi tiết phát hành cổ phiếu TT133 mẫu sổ chi tiết tài khoản trên excel sổ chi tiết tài khoản 511 mẫu sổ chi tiết tài khoản theo thông tư 200

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S20-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Năm:……..

Đơn vị tính:…………

Đăng ký phát hành

Phát hành thực tế

Số cổ phiếu đã đăng ký phát hành nhưng chưa bán

Giấy phép phát hành

Loại cổ phiếu

Số lượng

Mệnh giá

Chứng từ

Loại cổ phiếu

Số lượng

Giá trị theo mệnh giá

Giá thực tế phát hành

Thành tiền

Số hiệu

Ngày tháng

Số hiệu

Ngày, tháng

Số lượng

Mệnh giá

A

B

C

1

2

D

E

G

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

x

x

x

 

 

 

 

x

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Mời bạn xem thêm:

>> mẫu biên bản giao hàng hoá

>> thủ tục chốt sổ bhxh 2018

>> mẫu sổ kho tt133

mẫu sổ chi tiết tài khoản 632

cách ghi sổ chi tiết các tài khoản

mẫu sổ chi tiết tài khoản theo thông tư 200

mẫu sổ chi tiết tài khoản trên excel

sổ chi tiết các tài khoản gồm những tài khoản nào

sổ chi tiết tài khoản 111

sổ chi tiết tài khoản 511

sổ chi tiết tài khoản 642

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn