GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu Sơ yếu lý lịch xin việc

Mẫu Sơ yếu lý lịch xin việc mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản (công chứng tại địa phương) cách viết sơ yếu lý lịch xin việc làm  file word
 
Mẫu Sơ yếu lý lịch
 
cách viết sơ yếu lý lịch xin việc làm
 
mẫu sơ yếu lý lịch xin việc file word
 
mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật
 
sơ yếu lý lịch học sinh
 
sơ yếu lý lịch viết tay
 
mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản (công chứng tại địa phương)
 
mẫu sơ yếu lý lịch 2017
 
sơ yếu lý lịch sinh viên
 
Mời bạn xem chi tiết: Mẫu Sơ yếu lý lịch xin việc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 
 

Ảnh mầu

4x6cm

(có đóng dấu giáp lai của của cơ quan xác nhận lý lịch)

 

 

 

 

 

 

 

 


SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

 

 

Họ và tên:............................................................................................. Nam, nữ: ..........................

Sinh ngày.......... tháng......... năm....................................................................................................

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: .............................................................................

...........................................................................................................................................................            

...........................................................................................................................................................

Chứng minh thư nhân dân số:............................................... Nơi cấp: .......................................

Ngày.................. tháng......... năm....................................................................................................

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng .................................. Di động.................................................

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?: ...................................................................................................            

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Số hiệu:...........................

                                             Ký hiệu:...........................


Họ và tên: .................................................................... Bí danh:....................................................            

Tên thường gọi: ..............................................................................................................................

Sinh ngày.......... tháng......... năm.................... Tại:........................................................................

Nguyên quán: .................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú hiện nay: ................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Dân tộc: ........................................................... Tôn giáo:..............................................................

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) .................

...........................................................................................................................................................

Thành phần bản thân hiện nay: ...................................................................................................

Trình độ văn hoá: ............................................... Ngoại ngữ:........................................................

Trình độ chuyên môn: ............................................... Loại hình đào tạo:...................................

Chuyên ngành đào tạo: .................................................................................................................

 Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày............ tháng............ năm ...........................................

Nơi kết nạp: ....................................................................................................................................

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày............. tháng........... năm......................................................

Nơi kết nạp: ....................................................................................................................................

Tình hình sức khoẻ: ....................................... Cao............................ Cân nặng:............. kg.......

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn: ...................................................................................

Cấp bậc: ............................................... Lương chính hiện nay: ..................................................

Ngày nhập ngũ: .................................. Ngày xuất ngũ: ...............................................................

Lý do: ...............................................................................................................................................

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố: .......................................................... Tuổi:.......... Nghề nghiệp ............................

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? .................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? ........................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Họ và tên mẹ: .......................................................... Tuổi:.......... Nghề nghiệp ............................

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? .................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? ........................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................


Họ và tên vợ hoặc chồng: ............................................. Tuổi: .....................................................

Nghề nghiệp: ...................................................................................................................................

Nơi làm việc: ..................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ..............................................................................................................................

Họ và tên các con:

1) .............................................................. Tuổi:.............. Nghề nghiệp:........................................

2) .............................................................. Tuổi:.............. Nghề nghiệp:........................................

3) .............................................................. Tuổi:.............. Nghề nghiệp:........................................

4) .............................................................. Tuổi:.............. Nghề nghiệp:........................................

5) .............................................................. Tuổi:.............. Nghề nghiệp:........................................

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm

đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng: ..................................................................................................................................

Kỷ luật: ............................................................................................................................................

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

...............,ngày……tháng……năm……

    Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,                                          Người khai ký tên

Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường

           

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................             

 

Link download: Mẫu Sơ yếu lý lịch xin việc

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Galloping
Công Ty TNHH Năng Lượng Qa
Công Ty TNHH Cấp Nước Thành Nguyên

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn