trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:12028
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu tờ khai tham gia BHXH BẢO HIỂM Y TẾ Mẫu số: A01-TS

Link down Mẫu tờ khai tham gia BHXH BẢO HIỂM Y TẾ Mẫu số: A01-TS mẫu a01-ts qđ 1111/qđ-bhxh mẫu tờ khai bhxh mới nhất khối a01

 

 

Ảnh

3 x 4

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Mẫu số: A01-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH

 Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

                                                          

 

TỜ KHAI THAM GIA

BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

        

Mã số: __________________________

 

 

I. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA:

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):_______________________, [02]. Giới tính: Nam        Nữ

[03]. Ngày tháng năm sinh: __/__/_____, [04]. Dân tộc:______, [05]. Quốc tịch:________

[06]. Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú:_________________________________________

[07]. Địa chỉ liên hệ:________________________________________________________

[08]. Số điện thoại liên hệ (nếu có): cố định: ________________, di động: ______________

[09]. CMT số:_____________, ngày cấp:____/____/_____, nơi cấp:__________________

II. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y TẾ:

[10]. Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động (hoặc HĐLV): số___________________ ngày ___/___/_____ có hiệu lực từ ngày ___/___/_____ loại hợp đồng  _______________

[11]. Tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ: ____________________________________________

________________________________________________________________________

[12]. Nơi làm việc:_________________________________________________________

[13]. Chức vụ, chức danh nghề, công việc: ______________________________________

________________________________________________________________________

[14]. Lương chính: ___________________________,

[15]. Phụ cấp: [15.1]. PCCV___, [15.2]. TNN____, [15.3]. TNVK____, [15.4]. Khác ____

[16]. Mã số sổ bảo hiểm xã hội đã được cấp (nếu có):_______________________________

[17]. Mã số thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp (nếu có):________________________________

[18]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (theo hướng dẫn của cơ quan BHXH): ____________

________________________________________________________________________

[19]. Quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế (nếu có):_____________________________________

 

 

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của người sử dụng lao động

Sau khi kiểm tra, đối chiếu xác nhận các nội dung kê khai trên là đúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Duyệt của cơ quan bảo hiểm xã hội:

 

Cán bộ thu

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Cán bộ sổ, thẻ

(Ký, ghi rõ họ tên)

........., ngày...... tháng...... năm .........

Giám đốc BHXH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Link download: Tờ khai tham gia BHXH

mẫu a01a-ts mới nhất

mẫu a01-ts theo quyết định 959

mẫu d01b ts qđ 1111 qđ bhxh ngày 25 10 2011

mẫu a01a-ts của bảo hiểm xã hội

mẫu a01-ts theo qđ 1018

mẫu a01-ts qđ 1111/qđ-bhxh

mẫu tờ khai bhxh mới nhất

khối a01

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn