trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:10468

Mẫu tờ khai thuế TNDN khấu trừ tại nguồn 2017 - 2018

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN ĐỐI VỚI TIỀN HOA HỒNG ĐẠI LÝ
(Áp dụng đối với trường hợp Người nộp thuế giao đại lý cho tổ chức
không được thành lập theo Luật doanh nghiệp và đại lý là cá nhân bán đúng giá, hưởng hoa hồng)
 
[01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm …....
[02] Người nộp thuế :
[03] Mã số thuế:
[04] Địa chỉ:
[05] Quận/huyện:    
[06] Tỉnh/Thành phố:
[07] Điện thoại: 
[08] Fax: 
[09] Email:
 
Đơn vị tiền: đồng Việt nam
STT Tên tổ chức, cá nhân nhận đại lý bị khấu  trừ thuế  Mã số thuế Hợp đồng đại lý (số ... ngày...) Ngày thanh toán tiền  Số tiền hoa hồng thanh toán Tỷ lệ khấu trừ  Thuế TNDN phải nộp Ghi chú
                 
Tổng cộng              

 

Tổng số tiền thuế TNDN nộp thay (bằng chữ):
 
Tôi  cam đoan là các số liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê  khai./.
                                         ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
 
Link download:  Mẫu tờ khai thuế TNDN

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1