GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mô hình rủi ro kiểm toán kế toán

 
Mô hình rủi ro kiểm toán xác định tổng số rủi ro liên quan đến kiểm toán và mô tả cách thức quản lý rủi ro này. Tính toán là:
 
Rủi ro về kiểm toán = Rủi ro kiểm soát x Rủi ro phát hiện x Rủi ro phụ thuộc
 
Những yếu tố này của mô hình rủi ro kiểm toán là:
 
Kiểm soát rủi ro . Rủi ro này là do sự thất bại của các kiểm soát hiện tại hoặc sự vắng mặt của kiểm soát, dẫn đến các báo cáo tài chính không chính xác.
 
Nguy cơ phát hiện . Rủi ro này là do sự thất bại của kiểm toán viên để phát hiện ra một sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính.
 
Nguy cơ tự nhiên . Nguy cơ này là do lỗi hoặc thiếu sót phát sinh từ các yếu tố khác ngoài sự thất bại của kiểm soát. Rủi ro này là phổ biến nhất khi các giao dịch kế toán khá phức tạp, có một mức độ phán đoán cao trong việc tính toán các giao dịch, hoặc trình độ đào tạo của nhân viên kế toán còn thấp.
 
Khi lập kế hoạch kiểm toán , kiểm toán viên phải xem xét từng mức độ rủi ro của công ty con để xác định tổng số rủi ro kiểm toán. Nếu mức độ rủi ro quá cao, kiểm toán viên tiến hành các thủ tục bổ sung để giảm rủi ro đến mức chấp nhận được. Khi mức độ rủi ro kiểm soát và rủi ro cố hữu cao, kiểm toán viên có thể tăng kích cỡ mẫu để kiểm tra kiểm toán, do đó làm giảm nguy cơ phát hiện. Ngược lại, khi kiểm soát rủi ro và rủi ro vốn có được coi là thấp, nó là an toàn cho kiểm toán viên để giảm kích thước mẫu cho kiểm tra kiểm tra, làm tăng nguy cơ phát hiện.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Kiểm tra lấy mẫu là gì?

Kiểm toán lấy mẫu là việc sử dụng một thủ tục kiểm toán đối với việc lựa chọn các khoản mục trong một số dư tài khoản hoặc loại giao dịch. Phương pháp lấy mẫu được sử dụng nên mang lại một xác suất bằng nhau cho mỗi đơn vị trong mẫu có thể được lựa chọn. Mục đích phía sau làm như vậy là để đánh giá một số khía cạnh của thông tin. Việc lấy mẫu kiểm tra là cần thiết khi quy mô dân số lớn, vì việc kiểm tra toàn bộ dân số sẽ không hiệu quả.
 
Có nhiều cách để tham gia vào việc lấy mẫu kiểm toán, bao gồm những điều sau:
 
Chặn lấy mẫu . Hàng loạt các mục liên tiếp được chọn để xem xét. Mặc dù cách tiếp cận này có thể hiệu quả, có một rủi ro là một khối mục sẽ không phản ánh các đặc điểm của toàn bộ dân cư.
 
Lấy mẫu ngẫu nhiên . Không có cách tiếp cận có cấu trúc để làm thế nào các mục được lựa chọn. Tuy nhiên, người thực hiện các lựa chọn có thể sẽ nghiêng các lựa chọn (ngay cả khi vô tình), do đó, các lựa chọn không thực sự ngẫu nhiên.
 
Cá nhân phán xét . Kiểm toán viên sử dụng phán quyết của chính mình để lựa chọn các mặt hàng, có lẽ ưu tiên các mặt hàng có giá trị tiền tệ lớn hơn hoặc có vẻ như có mức độ rủi ro cao hơn.
 
Lấy mẫu ngẫu nhiên . Một máy phát số ngẫu nhiên được sử dụng để tạo các lựa chọn. Cách tiếp cận này là đúng nhất trên lý thuyết, nhưng có thể đòi hỏi nhiều thời gian hơn để lựa chọn.
 
Lấy mẫu ngẫu nhiên . Kiểm toán viên phân chia dân số thành các phần khác nhau (chẳng hạn như giá trị cao và giá trị thấp) và sau đó chọn từ mỗi phần.
 
Lấy mẫu hệ thống . Lựa chọn được lấy từ dân số theo khoảng thời gian cố định, chẳng hạn như mỗi mục 20. Đây có thể là một kỹ thuật lấy mẫu tương đối hiệu quả.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn