GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mô tả kế toán tài sản Cố định cần làm gì

Những công việc mà kế toán làm phần hành tài sản cố định phải làm  hãy Mô tả kế toán tài sản Cố định cần làm gì
 
ke toan tai san co dinh
 
Vị trí Mô tả : Cố định Kế toán tài sản
 
Chức năng cơ bản: Các vị trí kế toán tài sản cố định là trách nhiệm ghi các chi phí mới có được tài sản cố định  (cả hữu hình và vô hình), theo dõi tài sản cố định hiện có, ghi khấu hao , và chiếm đoạt tài sản cố định.
 
 
 
Trách nhiệm bạn thân:
 
Tạo và giám sát hệ thống kiểm soát, thủ tục và hình thức cho Ghi nhận tài sản cố định.
 
Đề nghị cho quản lý bất kỳ cập nhật các chính sách kế toán liên quan đến tài sản cố định.
 
Gán số thẻ tài sản cố định.
 
Ghi cố định mua lại và bố trí tài sản trong hệ thống kế toán.
 
Theo dõi việc lập chi phí dự án vào các tài khoản tài sản cố định, và đóng các tài khoản một khi các dự án liên quan đã được hoàn thành.
 
Chỉnh số dư trong tài sản cố định sổ phụ để tóm tắt cấp tài khoản trong sổ cái .
 
Tính khấu hao cho tất cả các tài sản cố định.
 
Rà soát và cập nhật lịch trình chi tiết của tài sản cố định và khấu hao lũy kế .
 
Tính toán các nghĩa vụ tài sản hưu trí đối với những tài sản cố định mà Aros được áp dụng.
 
Điều tra tiềm năng lỗi thời của tài sản cố định.
 
Tiến hành định kỳ suy ý kiến cho sản vô hình tài sản.
 
Tiến hành đếm hàng tồn kho vật lý định kỳ của tài sản cố định.
 
Đề nghị cho quản lý cho dù tài sản cố định, nên xử lý.
 
Tiến hành phân tích liên quan đến tài sản cố định theo yêu cầu của quản lý.
 
Chuẩn bị kiểm toán lịch trình liên quan đến tài sản cố định, và hỗ trợ kiểm toán viên trong các yêu cầu của họ.
 
Chuẩn bị khai thuế tài sản.
 
Đại diện cho các công ty trong bất kỳ cuộc kiểm toán bởi một chính phủ có liên quan đến tài sản cố định.
 
Theo dõi chi phí của công ty đối với tài sản cố định so với các nguồn vốn ngân sách cấp phép và quản lý.
 
Trình độ chuyên môn mong muốn: 3 năm kinh nghiệm kế toán tài sản cố định. Cử nhân kế toán ưa thích. Phải chi tiết theo định hướng.
 
Giám sát: Không
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn