GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Phan bo thu nhap de giam tien dong BHXH tu 01/01/2018 

“Tu ngay 01/01/2018, ke toan can phai phan bo thu nhap cua nguoi lao dong (NLD) nhu the nao de giam tien dong bao hiem xa hoi (BHXH) bat buoc mot cach dung luat va phu hop voi thuc te?”. Day la thac mac cua nhieu thanh vien trong thoi gian qua. 
Ve van de nay, ĐÀO TẠO KẾ TOÁN xin duoc giai dap nhu sau: 
Tu ngay 01/01/2018, ngoai nhung khoan thu nhap tinh dong BHXH bat buoc nhu hien hanh con bo sung them nhieu khoan thu nhap cua NLD lam co so tinh dong BHXH bat buoc (Xem them tai bai viet Tu 01/01/2018, them nhieu khoan thu nhap tinh dong BHXH bat buoc). 
 
Phan bo thu nhap de giam tien dong BHXH tu 01/01/2018
 
Tuy nhien, van con nhung khoan thu nhap cua NLD khong phai tinh dong BHXH bat buoc; boi vay, ke toan can phai phan bo mot phan thu nhap cua NLD vao cac khoan thu nhap khong phai tinh dong BHXH bat buoc thi NLD va doanh nghiep se giam so tien dong BHXH bat buoc. 
 
Xem chi tiet tai bai viet 14 khoan thu nhap khong tinh dong bao hiem xa hoi bat buoc ap dung ke tu ngay 01/01/2018 
Luu y: Viec phan bo nay bat buoc phai thuc hien dung tren quy dinh cua phap luat, phu hop voi thuc te de dam bao duoc quyen loi chinh dang cua NLD (moi hanh vi “lach luat” phan bo thu nhap khong dung thuc te va phap luat se dan den nguy co bi truy cuu trach nhiem hinh su ve toi tron dong BHXH theo Dieu 216 Bo luat Hinh su 2015 (duoc sua doi nam 2017)). 
 
Sau day, la vi du ve su phan bo thu nhap nham giam muc dong BHXH bat buoc cho NLD mot cach dung luat va phu hop voi thuc te. 
Chi Nguyen Thi A co tong thu nhap la 8.500.000 dong/thang 
Nhieu doanh nghiep, khong phan bo mot cach hop ly nguon thu nhap nay cho NLD, ma chi de chung mot cot tien luong: 8.500.000 dong. 
Nhu vay, tien luong tinh dong BHXH bat buoc cua chi Nguyen Thi A la 8.500.000 dong. 
 
Doanh nghiep can cu vao tinh hinh thuc te va phan bo nguon thu nhap nay cho NLD nhu sau: 
- Tien luong: 7.000.000 dong 
- Phu cap an giua ca: 700.000 dong. 
- Tien ho tro xang xe: 300.000 dong 
- Tien ho tro nha o: 300.000 dong 
- Tien ho tro giu tre: 200.000 dong. 
Nhu vay, tien luong tinh dong BHXH bat buoc cua chi Nguyen Thi A trong truong hop nay chi la 7.000.000 dong
(Luu y: Neu thuc te, chi Nguyen Thi A con co nhieu khoan khong phai tinh dong BHXH bat buoc thi ke toan can phan bo hop ly thu nhap vao nhung khoan nay).

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn