GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Phân loại tài sản cố định

 
Phân loại tài sản là một hệ thống phân bổ tài sản thành các nhóm, dựa trên một số đặc điểm chung. Sau đó, các quy tắc kế toán khác nhau được áp dụng cho từng nhóm tài sản trong hệ thống phân loại tài sản để tính đúng đối với từng nhóm. Các nhóm cũng thường được nhóm lại cho mục đích báo cáo trong bảng cân đối kế toán. Phân loại tài sản chung như sau:
 
Tiền mặt . Bao gồm tiền mặt trong tài khoản séc, tiền mặt nhỏ, và tài khoản tiền gửi.
 
Các khoản phải thu . Bao gồm các khoản phải thu khách hàng và khoản phải thu từ nhân viên.
 
Kiểm kê . Bao gồm nguyên liệu, vật liệu làm việc và hàng hoá thành phẩm.
 
Tài sản cố định . Bao gồm các tòa nhà, thiết bị máy tính, phần mềm máy tính, đồ đạc và đồ đạc, và xe cộ.
 
Hai phân loại rộng hơn của tài sản là chỉ định tài sản hiện tại và tài sản dài hạn. Những phân loại này dựa trên thời gian. Việc chỉ định tài sản hiện tại đề cập đến tất cả các tài sản sẽ được sử dụng trong vòng một năm. Việc chỉ định tài sản dài hạn đề cập đến tất cả các tài sản sẽ được sử dụng trong hơn một năm.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Ví dụ về cách áp dụng các quy tắc kế toán vào tài sản trong một nhóm, tất cả các tài sản cố định trong nhóm phần mềm máy tính có thể được giả định là có cùng thời gian sử dụng hữu ích, được áp dụng phương pháp khấu hao tiêu chuẩn. Làm như vậy làm cho tài khoản cho tài sản trong nhóm này dễ dàng hơn.
 
Khái niệm phân loại tài sản cũng có thể áp dụng cho các loại hình đầu tư khác nhau mà một người hoặc một thực thể nắm giữ. Ví dụ về những phân loại tài sản này là:
 
Trái phiếu
 
Tiền mặt nắm giữ
 
Bộ sưu tập
 
Hàng hóa
 
Chứng khoán vốn
 
Địa ốc

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn