trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:11447

Quy định về uỷ nhiệm lập hoá đơn mới nhất năm 2017 - 2018

Các quy định​ về việc ủy quyền lập hóa đơnủy nhiệm lập hóa đơn

- Việc ủy nhiệm phải được thực hiện bằng văn bản và có xác nhận của 2 bên.
- Hóa đơn do bên được ủy nhiệm lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
- Trong trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm.
 
a/ Trách nhiệm của bên ủy nhiệm lập hóa đơn
 
- Lập văn bản xác nhận việc ủy nhiệm giữa 2 bên theo đầy đủ nội dung như mẫu (ở dưới).
- Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các thông tin sau:
+ Thông tin về hóa đơn ủy nhiệm
+ Mục đích của việc ủy nhiệm
+ Thời hạn của việc ủy nhiệm
+ Ghi rõ tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm.
 
- Gửi thông báo ủy nhiệm đến cơ quan thuế quản lý trực của mình chậm nhất là ba (03) ngày trước khi bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn.
- Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoăc chấm dứt trước thời hạn thì 2 bên phải xác định bằng văn bản.
- Tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các hóa đơn ủy nhiệm.
- Thực hiện báo cáo việc sử dụng hóa đơn hàng quý theo quy định.
 
b/ Trách nhiệm của bên nhận ủy nhiệm lập hóa đơn
- Thực hiện việc lập hóa đơn cho bên ủy nhiệm theo quy định
-  Gửi thông báo ủy nhiệm đến cơ quan thuế quản lý trực của mình chậm nhất là ba (03) ngày trước khi lập hóa đơn.
- Niêm yết thông báo ủy nhiệm tại nơi bán hàng hóa, dịch vụ được ủy nhiệm lập hóa đơn để người mua hàng hóa, dịch vụ được biết.
- Khi hết thúc thời gian ủy nhiệm thì phải tháo gỡ ngay các thông báo đã niêm yết tại nơi bán hàng hóa, dịch vụ.
- Tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các hóa đơn ủy nhiệm.
 
Những lưu ý khi ủy nhiệm lập hóa đơn
- Nội dung của văn bản ủy nhiệm phải có đầy đủ các nội dung như trên.
- Bên nhận uỷ nhiệm không phải đóng dấu vào chỉ tiêu “người bán hàng” trên hóa đơn.
- Đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
- Bên nhận ủy nhiệm được bắt đầu xuất hóa đơn từ ngày ghi trong văn bản ủy nhiệm.
- Bên ủy nhiệm lập hóa đơn chịu trách nhiệm về việc tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn theo qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
- Bên nhận ủy nhiệm không phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn ủy nhiệm và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ủy nhiệm.
- Không được uỷ nhiệm việc lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ cho cá nhân không kinh doanh.
- Với các đơn vị, chi nhánh không có chức năng bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì không được quyền nhận ủy quyền lập hóa đơn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày... tháng ...năm 2015

 

 

GIẤY ỦY NHIỆM LẬP HÓA ĐƠN

 

       - Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

       - Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

       - Căn cứ vào Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014

 

Chúng tôi gồm:

 

BÊN ỦY NHIỆM (BÊN A):

- Ông (bà):  

- Chức vụ:

- Số CMND (Hộ chiếu): cấp ngày       /       /             , tại 

- Đại diện cho:

- Địa chỉ cơ quan (nhà riêng):

- Điện thoại: Fax:

- Tài khoản:    tại Ngân hàng:

- Mã số thuế:

 

BÊN NHẬN ỦY NHIỆM (BÊN B):

- Ông (bà):  

- Chức vụ:

- Số CMND (Hộ chiếu): cấp ngày       /       /             , tại 

- Đại diện cho:

- Địa chỉ cơ quan (nhà riêng):

- Điện thoại: Fax:

- Tài khoản:    tại Ngân hàng:

- Mã số thuế:

 

Hai bên thống nhất về việc ủy nhiệm lập hóa đơn như sau:

 

- Bên A ủy nhiệm cho bên B lập hóa đơn Giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

Hóa đơn giá trị gia tăng có ký hiệu TU/11P với số lượng 50 tờ từ số 0000001 đến 0000050

 

Hóa đơn được bên A giao trực tiếp cho bên B bằng bản cứng và có biên bản giao nhận có sự xác nhận của 2 bên.

 

 Thời gian ủy nhiệm từ ngày .......... đến ngày............

 

Hóa đơn ủy nhiệm được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo đúng quy định

 

 

           BÊN NHẬN ỦY NHIỆM                                                         BÊN ỦY NHIỆM

              (Ký, ghi rõ họ và tên)                                                             (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1