GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Quy trinh lam so sach ke toan trong doanh nghiep xay dung 

Ve co ban quy trinh lam so sach tai moi doanh nghiep la nhu nhau. Tuy nhien, voi moi doanh nghiep thuoc cac loai hinh khac nhau thi chi tiet cu the se theo dac thu cua moi loai hinh do. Va sau day ĐÀO TẠO KẾ TOÁN xin chia se quy trinh lam so sach ke toan doanh nghiep xay dung cho cac ban tham khao nhe 
1. Quy trinh lam so sach ke toan doanh nghiep xay dung gom 2 buoc chinh 
Buoc 1: Huong dan he thong danh muc tai khoan (Theo Thong tu 133/2016/TT_BTC, Thong tu 200/2014/TT-BTC) 
- Khi hach toan phan tai san co so du dau ky va cuoi ky du Ben No , con Loai 6 va Loai 8 khong co so du. 
- Khi hach toan phan nguon von co so du cuoi ky va dau ky du ben co, con Loai (5,7,9) khong co so du. 
Buoc 2: Huong dan quy trinh ghi so va cach nhap chung tu , xu ly chung tu 
- Tra soat hoa don (Dung hay sai). 
- Thu thap chung tu ghi so tong hop (Hinh thuc ghi so NKC) Tuan thu theo 3 nguyen tac (hop ly, hop le va hop phap) 
 
2. Chung tu ngan hang 
- Giay bao no, uy nhiem chi, sec (Neu truong hop chuyen dien tu phai co xac nhan chuyen internet banking). 
- Giay bao co: Giay bao co nop tien vao tai khoan hoac cac phieu hach toan nop tien vao tai khoan cua nhan vien Cong ty, hoac la phieu chuyen tien cua khach hang. 
- Phieu hach toan ngan hang gom: 
+ So phu ngan hang. 
+ Sao ke ngan hang. 
- Cac chung tu ngan hang thuong phat sinh cac khoan giao dich mua ban hoac cac giao dich khac lien quan qua ngan hang cua Doanh nghiep. 
 
3. Nhap chung tu phan anh qua cac but toan 
Quy trinh lam so sach ke toan trong doanh nghiep xay dung 
Quy trinh lam so sach ke toan trong doanh nghiep xay dung 
- Dinh khoan cac nghiep vu kinh te phat sinh: Cac chung tu phat sinh ngan hang, giay nop tien vao ngan sach nha nuoc , bang luong, bang trich khau hao, bang phan bo,… se duoc dinh khoan vao cac tai khoan lien quan len so sach ke toan. 
Luu y khi dinh khoan: 
Hoa don mua vao cua doanh nghiep xay lap co the mua nhap thong qua kho, hoac nhap xuat thang chi tiet tung cong trinh va co giay de nghi xuat cua doanh nghiep hoac bo phan thi cong cong trinh, phieu xuat kho. 
 
4. Tap hop chi phi 
* La nhung yeu to quan trong trong viec xac dinh chi phi cua doanh nghiep: 
- Bang luong can cu vao Thong tu 03/2015TT-BLDTBXH cua BLDTBXH. 
- Bang trich khau hao can cu Thong Tu 45/2015/TT-BTC. 
- Bang chi phi tra truoc. 
- Lap bang ke phieu nhap kho, xuat kho, bao cao NXT, bang phan bo chi phi chi tiet cho tung cong trinh (Neu Doanh nghiep thi cong nhieu Cong trinh, hoac Hang muc cong trinh) 
- Cac chi phi khac. 
- Can cu vao chung tu ke toan tap hop chi phi ke toan hach toan nhung khoan muc chi phi do vao so sach theo trinh tu sau: 
* Bang luong tra cho can bo nhan vien van phong va truc tiep thi cong cong trinh: 
No TK 642, 154, 627, 622 
Co TK 334 
+ Trich bao hiem: 
No T K 642, 154, 627, 622 
No TK 334 
Co TK 338 
+ Khau tru thue TNCN: 
No TK 334 
Co TK 3335 
+ Thanh toan tien luong: 
No TK 334 
Co TK 111/112 
+ Trich khau hao: 
No TK 642/154/627 
Co TK 214 
* Bang phan bo: 
No TK 642/154/627 
Co TK 242 
* Tap hop chi phi Chi tiet tung cong trinh: 
+ Chi phi NVL: 
No TK 154/621 
Co TK 152 
+ Chi phi chung: 
No TK 154/623/627 Chi tiet cong trinh 
Co TK 154/627 Chi tiet cong trinh 
* Ket chuyen chi phi: 
No TK 621/622/627/623 
Co TK 154 
* Tap hop gia von: 
No TK 632 
Co TK 154 
* Ket chuyen thue duoc khau tru: 
No TK 3331 
Co TK 133 
* Ket chuyen doanh thu cac khoan giam tru 
No TK 521 (Thong tu 200/2014/TT-BTC) 
Co TK 511 
* Ket chuyen cac khoan doanh thu: 
No TK 511 
No TK 515 
Co TK 911 
* Ket chuyen gia von: 
No TK 911 
Co TK 632 
* Ket chuyen chi phi tai chinh: 
No TK 911 
Co TK 635 
* Ket chuyen chuyen thu nhap khac: 
No TK 711 
Co TK 911 
* Ket chuyen chi phi khac: 
No TK 911 
Co TK 811 
* Ket chuyen chi phi thue TNDN: 
No TK 911 
Co TK 821 
* Xac dinh ket qua kinh doanh (Neu lai): 
No TK 911 
Co TK 421 
* Xac dinh ket qua kinh doanh (Neu lo): 
No TK 421 
Co TK 911

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn