trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Se nang ty le doanh nghiep duoc thanh, kiem tra thue 

Day la noi dung noi bat duoc ghi nhan tai Chi thi 31/CT-TTg ve viec chan chinh, tang cuong ky luat, ky cuong trong viec chap hanh phap luat ve ngan sach nha nuoc. 
 
 
Theo do, de khac phuc tinh trang vi pham che do, chinh sach quan ly thu, chi ngan sach nha nuoc, Thu tuong yeu cau Bo Tai chinh: 
- Khan truong xu ly cac khoan tam thu, tam giu, cac khoan thue da ke khai nhung cham nop va cac khoan thue an lau; 
- Tang cuong kiem tra thue, kiem tra sau thong quan, tap trung vao cac doanh nghiep, linh vuc, mat hang trong diem co do rui ro cao, nang ty le doanh nghiep duoc thanh tra, kiem tra thue; 
- Xu ly kip thoi cac truong hop ke khai khong dung, gian lan thue, tron thue, chuyen gia; 
- Tap trung xu ly, thu hoi no dong thue, giao chi tieu thu no cu the va don doc, kiem tra tinh hinh thuc hien cho tung Cuc Thue va Hai quan dia phuong, han che phat sinh no thue moi; 
- Nghiem cam thu sai quy dinh cua luat thue va cac quy dinh phap luat lien quan; giu lai nguon thu cua ngan sach sai che do. 
Dong thoi, Thu tuong cung chi dao cac bo, co quan trung uong, dia phuong tang cuong kiem soat no cong, no chinh phu, no nuoc ngoai cua quoc gia, no cua chinh quyen dia phuong, bo tri nguon tra no dung han. Chi thi 31/CT-TTg duoc ban hanh ngay 08/11/2018.
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn