GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tài khoản 241 Xây dựng cơ bản dở dang

Theo Thông tư 133/2016 và Thông tư 200/2014/TT-BTC
 
Tài khoản 241 chỉ dùng ở đơn vị không thành lập ban quản lý dự án để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng...
 
Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang có 3 tài khoản cấp 2:
 
- Tài khoản 2411 - Mua sắm TSCĐ
 
- Tài khoản 2412 - Xây dựng cơ bản
 
- Tài khoản 2413 - Sửa chữa lớn TSCĐ

Kết cấu của tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang

Bên Nợ:
 
- Chi phí đầu tư XDCB bất động sản đầu tư;
 
- Chi phí đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh (TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình);
 
- Chi phí mua sắm bất động sản đầu tư (trường hợp cần có giai đoạn đầu tư xây dựng);
 
- Chi phí cải tạo, nâng cấp TSCĐ;
 
- Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ, bất động sản đầu tư.
 
Bên Có:
 
- Giá trị bất động sản đầu tư hình thành qua đầu tư XDCB đã hoàn thành;
 
- Giá trị TSCĐ hình thành qua đầu tư XDCB, mua sắm đã hoàn thành đưa vào sử dụng;
 
- Giá trị công trình sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, kết chuyển khi quyết toán được duyệt;
 
- Giá trị công trình bị loại bỏ và các khoản chi phí duyệt bỏ khác kết chuyển khi quyết toán được duyệt;
 
- Kết chuyển chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ, bất động sản đầu tư vào các tài khoản có liên quan.
 
Số dư bên Nợ:
 
- Giá trị công trình xây dựng và sửa chữa lớn TSCĐ đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng hoặc quyết toán chưa được duyệt;
 
- Chi phí dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn TSCĐ dở dang;
 
- Giá trị bất động sản đầu tư đang đầu tư xây dựng dở dang.

Hạch toán Tài khoản 241 Xây dựng cơ bản dở dang

 
1. Khi chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh được tập hợp vào bên Nợ TK 241 "XDCB dở dang" (2413) Căn cứ chứng từ phát sinh chi phí để hạch toán:
 
- Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì chi phí sửa chữa TSCĐ bao gồm cả thuế GTGT, ghi:
 
Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2413) (tổng giá thanh toán)
 
Có các 111, 112, 152, 214, 334, ... (tổng giá thanh toán).
 
- Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
 
Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2413) (giá mua chưa có thuế GTGT)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
 
Có các TK 111, 112, 152, 214, ... (tổng giá thanh toán).
 
2.- Trường hợp nhận bàn giao công trình đã được quyết toán, chủ đầu tư ghi nhận giá trị công trình là giá đã được quyết toán, ghi:
 
Nợ các TK 211, 213, 217, 1557
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 
Nợ các TK 111, 112, 152, 153
 
TK 136 - Phải thu nội bộ
 
Có các TK 331, 333, … (nhận nợ phải trả nếu có).
 
3. - Nếu giá trị tài sản hình thành qua đầu tư XDCB được duyệt có giá trị thấp hơn giá tạm tính:
 
Nợ TK 138 - Phải thu khác (chi phí duyệt bỏ phải thu hồi)
 
Có các TK 211, 213, 217, 1557.
 
4. Đối với chi phí chạy thử không sản xuất ra sản phẩm thử:
 
Nợ TK 241 - XDCB dở dang
 
Có các TK liên quan.
 
5. Nếu phát sinh lãi tỷ giá, ghi:
 
Nợ các TK liên quan
 
Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái.
 
6. Nếu phát sinh lãi tỷ giá, ghi:
 
Nợ các TK liên quan
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 
7. Khi phát sinh các chi phí khác
 
Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)
 
Có các TK 111, 112, 331, 335, 3411, 343...
 
8. Đối với thiết bị không cần lắp, ghi:
 
Nợ TK 241 - XDCB dở dang
 
TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.
 
9. Khi mua thiết bị đầu tư XDCB, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho, ghi:
 
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (giá mua chưa có thuế GTGT)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
 
Có TK 331 - Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán).
 
10. nghiệm thu khối lượng XDCB hoàn thành, hóa đơn bán hàng, ghi:
 
Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412, 2413)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (nếu có)
 
Có TK 331 - Phải trả cho người bán.
 
11. Ghi nhận số tiền ứng trước cho nhà thầu bằng ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước, ghi;
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (tỷ giá giao dịch thực tế)
 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu phát sinh lỗ tỷ giá)
 
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (1122) (tỷ giá ghi sổ BQGQ)
 
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (nếu phát sinh lãi tỷ giá).
 
12.Ghi nhận số tiền ứng trước cho nhà thầu bằng Đồng Việt Nam, ghi;
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
 
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (1122) (tỷ giá ghi sổ BQGQ).
 
 

tài khoản 241 theo thông tư 200

tk 241 theo qd 48

kế toán xây dựng cơ bản (kế toán chủ đầu tư)

xây dựng cơ bản dở dang là tài sản hay nguồn vốn

hạch toán xây dựng cơ bản tự làm

tài khoản 242

bài tập kế toán xây dựng cơ bản có lời giải

tài khoản 441

 

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty Cổ Phần Solar Capital
Công Ty TNHH Một Thành Viên Lan Anh Phú Tân
Công Ty TNHH Tm Và Vt Thành Đạt Hd

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn