trung tâm đào tạo kế toán hà nội
truy Lượt Xem:11059

Tài Khoản 242 Chi phí trả trước

Theo Thông tư 133/2016 và Thông tư 200/2014/TT-BTC
 
Tài khoản 242 dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán sau..
 
Tài khoản 242 - Chi phí trả trước không có tài khoản cấp 2.

Kết cấu của tài khoản 242 - Chi phí trả trước

Bên Nợ:
 
- Các khoản chi phí trả trước phát sinh trong kỳ.
 
Bên Có:
 
- Các khoản chi phí trả trước đã tính vào chi phí SXKD trong kỳ.
 
Số dư bên Nợ:
 
- Các khoản chi phí trả trước chưa tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.
 

Hạch toán Tài Khoản 242 Chi phí trả trước

 
1.Lợi thế kinh doanh phát sinh khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được phản ánh trên TK 242 và phân bổ dần tối đa không quá 3 năm, ghi:
 
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
 
Có TK 242 - Chi phí trả trước.
 
2. Khi kiểm kê tài sản tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ghi:
 
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước
 
Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
 
3. Nếu việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh được thực hiện bằng việc bên mua phát hành cổ phiếu, ghi:
 
Nợ các TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, TK 213, 217, … (theo giá trị hợp lý của các tài sản đã mua)
 
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước (chi tiết lợi thế thương mại)
 
Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá)
 
Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu (theo mệnh giá)
 
Có các TK 331, 3411… (theo giá trị hợp lý của các khoản nợ phải trả và nợ tiềm tàng phải gánh chịu)
 
Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần(giá phát hành lớn hơn mệnh giá).
 
4. Định kỳ, phân bổ lãi trái phiếu trả trước vào chi phí đi vay từng kỳ, ghi:
 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu tính vào chi phí tài chính trong kỳ)
 
Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang (nếu được vốn hoá vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng dở dang)
 
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (vốn hoá vào tài sản sản xuất dở dang)
 
Có TK 242 - Chi phí trả trước (chi tiết lãi trái phiếu trả trước) (số lãi trái phiếu phân bổ trong kỳ).
 
5. Định kỳ, khi phân bổ lãi tiền vay theo số phải trả từng kỳ vào chi phí tài chính hoặc vốn hoá tính vào giá trị tài sản dở dang, ghi:
 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (chi phí đi vay ghi vào chi phí SXKD trong kỳ)
 
Nợ TK 241 - XDCB dở dang (nếu chi phí đi vay được vốn hoá vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng dở dang)
 
Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (nếu chi phí đi vay được vốn hoá vào giá trị tài sản sản xuất dở dang)
 
Có TK 242 - Chi phí trả trước.
 
6. Định kỳ, tính và phân bổ chi phí sửa chữa TSCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, ghi:
 
Nợ các TK 623, 627, 641, 642, ...
 
Có TK 242 - Chi phí trả trước.
 
7. Định kỳ, tính vào chi phí theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả, ghi:
 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính
 
Có TK 242 - Chi phí trả trước.
 
8. Khi mua TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình hoặc mua bất động sản đầu tư theo phương thức trả chậm ghi:
 
Nợ các TK 211, 213, 217 (nguyên giá - ghi theo giá mua trả tiền ngay)
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước (phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa Tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) Giá mua trả tiền ngay trừ (-) Thuế GTGT (nếu có))
 
Có TK 331 - Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán).
 
9. Đối với công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều kỳ, khi xuất dùng, cho thuê, ghi:
 
- Khi xuất dùng hoặc cho thuê, ghi:
 
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước
 
TK 153 - Công cụ, dụng cụ.
 
10. Định kỳ tiến hành phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SXKD, ghi:
 
Nợ các TK 623, 627, 635, 641, 642
 
Có TK 242 - Chi phí trả trước.
 
11. Khi phát sinh các khoản chi phí trả trước phải phân bổ dần vào chi phí SXKD của nhiều kỳ, ghi:
 
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước
 
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 
Có các TK 111, 112, 153, 331, 334, 338, ...
 
 

tài khoản 242 thông tư 200

tài khoản 242 theo quyết định 48

tài khoản 142

tài khoản 142 theo thông tư 200

chi phí trả trước ngắn hạn theo thông tư 200

tài khoản 142 theo quyết định 48

chi phí trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế toán

chi phí phải trả


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1