GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định khoản tài khoản 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Tài khoản 821 dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm...
 
Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp có 2 tài khoản cấp 2.
 
- Tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;
 
- Tài khoản 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Kết cấu của tài khoản 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Bên Nợ:
 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (TK 8211)
 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (TK 8212)
 
Bên Có:
 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (TK 8211)
 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (TK 8212)
 
Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp không có số dư cuối kỳ.

Hạch toán tài khoản 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

 
1. Nếu TK 8212 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi:
 
Nợ TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
 
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
 
2. Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
 
Nợ TK 347 - Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả
 
Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
 
3. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm
 
Nợ TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
 
Có TK 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.
 
4. Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:
 
Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
 
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
 
5. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót ghi:
 
Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Có TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
 
6.  Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp ghi:
 
Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Có TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
 
7. Hàng quý, khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
 
Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:
 
Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
 
Có TK 111, 112, …

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bảo Sơn Phát
Công Ty TNHH Dịch Vụ & Sản Xuất An Nhiên
Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Thiên Ân

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn