GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Định khoản tài khoản 911 Xác định kết quả kinh doanh

 
Tài khoản 911 dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm.
 
Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh không có tài khoản cấp 2.

Kết cấu của tài khoản 911 Xác định kết quả kinh doanh

 
Bên Nợ:
 
- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán;
 
- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp;
 
- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác;
 
- Kết chuyển lãi.
 
Bên Có:
 
- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ;
 
- Kết chuyển lỗ.
 
- Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp;
 
Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh không có số dư cuối kỳ.

Hạch toán tài khoản 911 Xác định kết quả kinh doanh

 
1. Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:
 
- Kết chuyển lãi, ghi:
 
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
 
TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 
- Kết chuyển lỗ, ghi:
 
Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
 
2. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi:
 
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
 
Có TK 641 - Chi phí bán hàng.
 
3. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:
 
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
 
TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
 
4. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác, ghi:
 
Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
 
Nợ TK 711 - Thu nhập khác
 
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
 
5. Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi:
 
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
 
6. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác, ghi:
 
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
 
Có TK 635 - Chi phí tài chính
 
TK 811 - Chi phí khác.
 
7. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212 “Chi phí thuế thu nhập hoãn lại”:
 
- Nếu TK 8212 có số phát sinh bên Nợ lớn hơn số phát sinh bên Có, thì số chênh lệch, ghi:
 
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
 
Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập hoãn lại.
 
- Nếu số phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ hơn số phát sinh Có TK 8212, kế toán kết chuyển số chênh lệch, ghi:
 
Nợ TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
 
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn