GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tất cả các quy định về hủy hóa đơn giá trị gia tăng 2019

Quy dinh ve huy hoa don gia tri gia tang duoc Bo tai chinh quy dinh chi tiet trong Thong tu 39/2014/TT-BTC ngay 31/3/2014. 
Trong bai viet duoi day, cac ke toan truong co tu 15 nam kinh nghiem dang giang day cac khoa hoc ke toan tong hop thuc hanh tai Ke toan Minh Viet se huong dan chi tiet Tất cả các quy định về hủy hóa đơn giá trị gia tăng 2019 theo quy dinh moi nhat. 

Tất cả các quy định về hủy hóa đơn giá trị gia tăng 2019


I. CAC TRUONG HOP DUOC PHEP HUY HOA DON THEO QUY DINH 
Hoa don duoc phep huy trong nhung truong hop sau day: 
Hoa don GTGT bi in sai thong tin doanh nghiep, in trung so hoa don, in thua thi phai huy truoc khi thanh ly hop dong dat in. 
Truong hop doanh nghiep hoac to chuc thay doi ten, dia chi kinh doanh… khong muon tiep tuc su dung hoa don cu thi duoc phep huy cac hoa don chua xuat. 
+ Doanh nghiep tu quyet dinh huy hoa don: Thoi han huy cham nhat la 30 ngay, tu ngay doanh nghiep co thong bao huy hoa don voi co quan thue. 
+ Neu co quan thue thong bao voi doanh nghiep hoa don het gia tri su dung yeu cau doanh nghiep phai huy, thi thoi han huy hoa don cham nhat la 10 ngay. 
Truong hop cac hoa don GTGT da lap nhung ghi sai MST phai lap bien ban huy hoa don va co xac nhan cua hai ben. 
Luu y doi voi hoa don da lap: Neu ghi sai ten, dia chi hoac sai so tien hang, ke toan chi can lap bien ban thu hoi hoa don hoac bien ban dieu chinh hoa don va xuat hoa don bo sung (Neu can), khong can huy hoa don
Luu y 2: Khong duoc huy cac hoa don chua lap nhung la vat chung cua cac vu an dang duoc dieu tra ma phai duoc xu ly theo qui dinh cua phap luat 
Quy dinh ve huy hoa don gia tri gia tang 
Cac truong hop duoc phep huy hoa don GTGT 


II. TRINH TU HUY HOA DON GIA TRI GIA TANG 
Buoc 1: Lap bang ke cac hoa don can huy tren do ghi chi tiet: ten, ky hieu hoa don, so luong hoa don can huy (co the thi ghi ro so hoa don can huy). hoc ke toan o dau tot nhat 
Buoc 2: Lap va gui de nghi huy hoa don cho co quan thue the hien day du cac noi dung: loai hoa don, ky hieu, so luong hoa don huy tu so…den so…, ly do huy. 
Buoc 3: Thanh lap Hoi dong huy hoa don (Hoi dong huy hoa don phai co dai dien ban lanh dao, dai dien phong ke toan). 
Neu la ho kinh doanh hoac ca nhan kinh doanh thi khong phai lap Hoi dong huy hoa don
Buoc 4: Tien hanh huy hoa don. 
Buoc 5: Lap bien ban huy hoa don co day du chu ky cua tat ca cac thanh vien trong hoi dong huy hoa don. Va cac thanh vien nay phai chiu toan bo trach nhiem ve viec huy hoa don. 
Buoc 6: Lap thong bao ket qua huy hoa don theo mau TB03/AC ban hanh kem Thong tu 39/2014/TT-BTC gui co quan thue trong vong 5 ngay ke tu ngay thuc hien huy hoa don 
Chu y: Bo ho so huy hoa don gom co: 
Quyet dinh thanh lap hoi dong huy hoa don
Bang kiem ke cac hoa don can huy. 
Bien ban huy hoa don. 
Thong bao ket qua huy hoa don.

KẾ TOÁN MINH VIỆT Chuyen dao tao cac khoa hoc ke toan thuc hanh va lam dich vu ke toan thue tron goi tot nhat thi truong (Duoc giang day va thuc hien boi 100% cac ke toan truong tu 13 nam den 20 nam kinh nghiem)

HOTLINE: 0982 686 028 - Mr Hải

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn