GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Thủ tục lập ngân sách doanh nghiệp

 
Một ngân sách được sử dụng bởi một doanh nghiệp để đặt kỳ vọng về doanh thu và chi phí trong giai đoạn tới. Quá trình chuẩn bị ngân sách nên được ưu tiên cao và thực hiện theo đúng lịch trình đã định, để ngân sách hoàn thành đã sẵn sàng để sử dụng vào đầu năm tài chính tiếp theo. Nếu không, ngân sách trễ sẽ không có sẵn cho mục đích so sánh với kết quả thực tế trong năm tài chính tiếp theo.
 
Dưới đây là các bước cơ bản để làm theo:
 
Cập nhật các giả định ngân sách.  Xem xét các giả định về môi trường kinh doanh của công ty được sử dụng làm cơ sở cho ngân sách cuối cùng và cập nhật khi cần thiết.
 
Lưu ý nguồn tài trợ sẵn có . Xác định số tiền khả dụng nhiều nhất sẽ có trong giai đoạn ngân sách, có thể hạn chế các kế hoạch tăng trưởng.
 
Bước điểm chi phí . Xác định liệu chi phí bước nào sẽ được phát sinh trong phạm vi hoạt động kinh doanh có khả năng trong giai đoạn ngân sách sắp tới, và xác định số tiền của những chi phí này và mức độ hoạt động nào họ sẽ phải chịu.
 
Tạo gói ngân sách . Sao chép hướng dẫn ngân sách cơ bản từ gói hướng dẫn được sử dụng trong năm trước. Cập nhật nó bằng cách bao gồm các khoản chi phí thực tế hàng năm phát sinh trong năm hiện tại và cũng hàng năm thông tin này cho cả năm hiện tại. Thêm một bình luận cho các gói tin, nêu chi tiết về chi phí, tắc nghẽn, và các hạn chế tài chính dự kiến ​​cho năm ngân sách sắp tới. Đồng thời nêu rõ hướng dẫn về yêu cầu dự toán ngân sách.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Phát hành gói ngân sách . Phát hành gói ngân sách cá nhân, nếu có thể, và trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ người nhận. Cũng ghi rõ ngày đáo hạn của bản dự thảo đầu tiên của gói ngân sách.
 
Có được dự báo doanh thu . Có được dự báo doanh thu từ người quản lý bán hàng, xác nhận với Giám đốc điều hành và sau đó phân phối nó cho các giám đốc bộ phận khác. Họ sử dụng thông tin thu nhập ít nhất một phần làm cơ sở cho việc phát triển ngân sách của mình.
 
Lấy ngân sách của các phòng ban . Có được ngân sách từ tất cả các phòng ban, kiểm tra lỗi, và so sánh với các nút thắt cổ chai, tài chính và các ràng buộc chi phí theo từng bước. Điều chỉnh ngân sách nếu cần.
 
Xác nhận tính bồi thường . Gửi yêu cầu bồi thường trong ngân sách của bộ phận cho người quản lý nguồn nhân lực để xác nhận. Điều này nên bao gồm phù hợp với phạm vi tiền lương và xác định liệu thuế thu nhập có được tính chính xác hay không.
 
Xác nhận kế hoạch thưởng . Yêu cầu đội ngũ quản lý cấp cao xác nhận các điều khoản theo đó kế hoạch thưởng đã được sắp xếp, và liệu các điều kiện của các thỏa thuận đó có hợp lý không Nếu tiền thưởng có nhiều khả năng hơn không xảy ra, hãy bao gồm trong ngân sách, cùng với các khoản thuế biên chế áp dụng.
 
Nhận yêu cầu ngân sách vốn . Xác nhận tất cả các yêu cầu ngân sách vốn và chuyển cho nhóm quản lý cấp cao với ý kiến ​​và khuyến nghị. Phù hợp với báo cáo xử lý tài sản cố định để đảm bảo rằng tài sản đang được thay thế.
 
Cập nhật mô hình ngân sách . Nhập tất cả thông tin ngân sách vào mô hình ngân sách chính. Xác minh rằng các mức thuế tính theo lương trong mô hình được cập nhật cho năm ngân sách. Cập nhật chi phí khấu hao trong mô hình dựa trên thông tin yêu cầu về xử lý tài sản cố định và yêu cầu ngân sách vốn đã nhận được.
 
Xem lại ngân sách . Gặp gỡ đội ngũ quản lý cấp cao để xem lại ngân sách. Đánh dấu các vấn đề khó khăn có thể có và bất kỳ hạn chế nào do các hạn chế tài trợ. Cũng kiểm tra tính hợp lệ của tỷ lệ doanh thu đối với các khoản phải thu, hàng tồn kho, và các khoản phải trả liên quan đến chỉ số lịch sử, cũng như doanh số bán hàng cho mỗi nhân viên bán hàng. Lưu ý tất cả các nhận xét của nhóm quản lý và chuyển thông tin này lại cho người khởi tạo ngân sách với yêu cầu sửa đổi ngân sách của họ.
 
Xử lý lặp đi lặp lại ngân sách . Theo dõi các yêu cầu thay đổi ngân sách xuất sắc và cập nhật mô hình ngân sách với các lần lặp lại mới khi chúng đến. Đảm bảo cập nhật chi phí lãi suất ước tính và thu nhập, vì phần ngân sách được làm rõ.
Có được sự chấp thuận . Chuyển ngân sách cho ban giám đốc phê duyệt.
 
Ban hành ngân sách . Tạo phiên bản giá trị ràng buộc của ngân sách và phân phối nó cho tất cả người nhận được ủy quyền.
 
Tải ngân sách . Tải thông tin ngân sách vào phần mềm tài chính, để bạn có thể tạo báo cáo ngân sách so với thực tế.
Xác minh ngân sách đã tải . So sánh ngân sách được tải vào phần mềm kế toán với phiên bản ngân sách đã được phê duyệt và điều chỉnh cho bất kỳ lỗi nào.
 
Khóa ngân sách . Khởi tạo bảo vệ mật khẩu của mô hình ngân sách. Ngoài ra, tạo một bản sao của mô hình và lưu trữ các bản sao.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn