GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Thủ tục suy giảm tài sản cố định

 
Suy hao tài sản là sự suy giảm bất ngờ về khả năng sử dụng của một tài sản cố định. Sự suy yếu có thể được gây ra bởi các vấn đề như thiệt hại tài sản, lỗi thời hoặc các hạn chế pháp lý đối với việc sử dụng tài sản.
 
Khi có bằng chứng về sự suy giảm tài sản, sử dụng thủ tục sau đây để ghi lại sự giảm giá trị ghi trên sổ sách kế toán:
 
1. Chọn Tài sản để Kiểm tra
 
Kế toán tài sản cố định sắp xếp sổ đăng ký tài sản cố định bằng giá trị ghi sổ, là giá trị sổ sách gốc trừ khấu hao và các khoản phải thu trước.
Sử dụng nguyên tắc Pareto để chọn 20% tài sản có tổng giá trị ghi sổ là 80% tổng giá trị ghi sổ của tài sản cố định. Điều này tập trung chú ý vào tài sản có chi phí cao nhất. Tất cả các tài sản khác có thể bị bỏ qua cho các mục đích kiểm tra sự suy giảm (kiểm tra với kiểm toán viên của công ty để đảm bảo).
 
2. Xác định mức độ suy giảm
 
Kế toán tài sản cố định tính toán dòng tiền mặt chưa được xác định từ mỗi tài sản cố định đã chọn và liệt kê các khoản này vào sổ đăng ký tài sản cố định bên cạnh các mục đã chọn.
Lưu ý bất kỳ trường hợp nào mà giá trị thực của một tài sản lớn hơn dòng tiền mặt chưa được thẩm định.
Đối với các khoản mục được ghi nhận, hãy tính toán chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và các dòng tiền mặt chưa được xác minh và tạo một mục nhập sổ cho sự khác biệt trong sổ cái chung như một mục nhập điều chỉnh. Chỉ tạo ra mục này nếu giá trị của một tài sản được chỉ định không được kỳ vọng phục hồi.
 
3. Cập nhật Hồ sơ Kế toán
 
Kế toán tổng hợp sổ cái đi vào mục nhập nhật ký yêu cầu trong sổ cái chung.
Đảm bảo rằng sự suy giảm ghi nhận được phản ánh trong sổ đăng ký tài sản cố định cho từng tài sản được chỉ định.
Ghi lại lý do của những khuyết tật khác nhau.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
4. Sửa lại tính khấu hao
 
Điều chỉnh các tính toán khấu hao tài sản cố định được chỉ định để khấu trừ số dư tài sản mới, giảm đi trong thời gian còn lại của thời gian hữu dụng.
Ảnh hưởng của suy giảm tài sản
 
Các ảnh hưởng ròng của sự suy giảm tài sản đối với một doanh nghiệp là:
 
Giảm tài sản . Số dư trong mục hàng tài sản cố định được giảm xuống bằng số tiền giảm giá, làm giảm số lượng tài sản và thu nhập được trình bày trong bảng cân đối kế toán.
 
Nhận dạng sự mất mát . Sự suy giảm xuất hiện như là một khoản lỗ trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Tùy thuộc vào quy mô của sự suy yếu, điều này có thể gây ra một sự giảm đáng kể lợi nhuận cho các đơn vị báo cáo.
 
Về lâu dài, ảnh hưởng của suy giảm tài sản là giảm số tiền khấu hao được ghi nhận, do đó, lợi nhuận có xu hướng cải thiện qua các thời kỳ khấu hao đã giảm.

Khấu hao hàng năm như thế nào?

 
Khấu hao hàng năm là tỷ lệ hàng năm theo tiêu chuẩn, tại đó khấu hao được tính vào một tài sản cố định. Tỷ lệ này phù hợp theo từng năm nếu sử dụng phương pháp đường thẳng. Nếu một phương pháp tăng tốc được sử dụng, thì khấu hao hàng năm sẽ tăng lên sớm, và sau đó giảm trong những năm sau đó. Kết quả khấu hao hàng năm là giá trị sổ sách của tài sản cố định dần dần giảm theo thời gian.

Báo cáo hàng năm như thế nào?

Báo cáo thường niên là một ấn bản phát hành cho các cổ đông, các chủ nợ, và các tổ chức quản lý của công ty sau khi kết thúc năm tài chính. Báo cáo thường chứa ít nhất một báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán, báo cáo về dòng tiền mặt, và chú thích kèm theo. Nó cũng có thể chứa một lá thư cho các cổ đông, ý kiến ​​quản lý, báo cáo kiểm toán, và các kế hoạch hỗ trợ khác nhau mà các tổ chức quản lý có thể yêu cầu. Tài liệu này từng là sản phẩm chính của bộ phận quan hệ với nhà đầu tư, nhưng nó đã giảm dần theo thời gian.
 
Báo cáo hàng năm ít tốn kém hơn là báo cáo bọc, là Mẫu 10-K của công ty đại chúng với bảng báo cáo hàng năm được bao quanh.

 

Khấu hao hàng năm như thế nào? ; Báo cáo hàng năm như thế nào? ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn