GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Thuế suất thuế nhập khẩu mã hàng 28 theo 45/2017/QĐ

Mã hàng 28 bao gồm: Flo, clo, brom và iot Hydro, khí hiếm và các phi kim loại khác....

 

 

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất

28.01

Flo, clo, brom và iot.

 

2801.20.00

- Iot

5

2801.30.00

- Flo; brom

5

 

 

 

28.04

Hydro, khí hiếm và các phi kim loại khác.

 

2804.10.00

- Hydro

5

2804.50.00

- Bo; telu

5

 

- Silic:

 

2804.61.00

- - Chứa silic với hàm lượng không dưới 99,99% tính theo trọng lượng

5

2804.69.00

- - Loại khác

5

2804.80.00

- Arsen

5

2804.90.00

- Selen

5

 

 

 

28.05

Kim loại kiềm hoặc kim loại kiềm thổ; kim loại đất hiếm, scandi và ytri, đã hoặc chưa pha trộn hoặc tạo hợp kim với nhau; thủy ngân.

 

 

- Kim loại kiềm hoặc kim loại kiềm thổ:

 

2805.11.00

- - Natri

5

2805.12.00

- - Canxi

5

2805.19.00

- - Loại khác

5

2805.30.00

- Kim loại đất hiếm, scandi và ytri đã hoặc chưa pha trộn hoặc tạo hợp kim với nhau

5

2805.40.00

- Thủy ngân

5

 

 

 

28.09

Diphospho pentaoxit; axit phosphoric; axit polyphosphoric, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

 

2809.10.00

- Diphospho pentaoxit

5

 

 

 

2810.00.00

Oxit bo; axit boric.

5

 

 

 

28.11

Axit vô cơ khác và các hợp chất vô cơ chứa oxy khác của các phi kim loại.

 

 

- Axit vô cơ khác:

 

2811.11.00

- - Hydro florua (axit hydrofloric)

5

2811.12.00

- - Hydro xyanua (axit hydrocyanic)

5

2811.19

- - Loại khác:

 

2811.19.10

- - - Axit arsenic

5

2811.19.20

- - - Axit aminosulphonic (axit sulphamic)

5

2811.19.90

- - - Loại khác

5

 

- Hợp chất vô cơ chứa oxy khác của phi kim loại:

 

2811.22

- - Silic dioxit:

 

2811.22.10

- - - Dạng bột

5

2811.22.90

- - - Loại khác

5

2811.29

- - Loại khác:

 

2811.29.10

- - - Diarsenic pentaoxit

5

2811.29.20

- - - Dioxit lưu huỳnh

5

2811.29.90

- - - Loại khác

5

 

 

 

28.12

Halogenua và oxit halogenua của phi kim loại.

 

 

- Clorua và oxit clorua:

 

2812.11.00

- - Carbonyl diclorua (phosgene)

5

2812.12.00

- - Phospho oxyclorua

5

2812.13.00

- - Phospho triclorua

5

2812.14.00

- - Phospho pentaclorua

5

2812.15.00

- - Sulfur monoclorua

5

2812.16.00

- - Sulfur diclorua

5

2812.17.00

- -Thionyl clorua

5

2812.19.00

- - Loại khác

5

2812.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

28.13

Sulphua của phi kim loại; phospho trisulphua thương phẩm.

 

2813.10.00

- Carbon disulphua

5

2813.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

28.15

Natri hydroxit (xút ăn da); kali hydroxit (potash ăn da); natri peroxit hoặc kali peroxit.

 

2815.20.00

- Kali hydroxit (potash ăn da)

5

2815.30.00

- Natri hoặc kali peroxit

5

 

 

 

28.17

Kẽm oxit; kẽm peroxit.

 

2817.00.20

- Kẽm peroxit

5

 

 

 

28.18

Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; ôxit nhôm; hydroxit nhôm.

 

2818.10.00

- Corundum nhân tạo, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học

5

 

 

 

28.19

Crom oxit và hydroxit.

 

2819.10.00

- Crom trioxit

5

2819.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

28.20

Mangan oxit.

 

2820.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

2822.00.00

Coban oxit và hydroxit; coban oxit thương phẩm.

5

 

 

 

2823.00.00

Titan oxit.

5

 

 

 

28.24

Chì oxit; chì đỏ và chì da cam.

 

2824.10.00

- Chì monoxit (chì ôxit, maxicot)

5

2824.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

28.25

Hydrazin và hydroxilamin và các muối vô cơ của chúng; các loại bazơ vô cơ khác; các oxit, hydroxit và peroxit kim loại khác.

 

2825.10.00

- Hydrazin và hydroxilamin và các muối vô cơ của chúng

5

2825.20.00

- Hydroxit và oxit liti

5

2825.30.00

- Hydroxit và oxit vanađi

5

2825.40.00

- Hydroxit và oxit niken

5

2825.50.00

- Hydroxit và oxit đồng

5

2825.60.00

- Germani oxit và zircon dioxit

5

2825.70.00

- Hydroxit và oxit molipđen

5

2825.80.00

- Antimon oxit

5

2825.90.00

- Loại khác

5

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn