GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Thuế suất thuế nhập khẩu mã hàng 31 32 theo 45/2017/QĐ

Mã hàng 31 : Phân bón gốc thực vật hoặc động vật, đã hoặc chưa pha trộn với nhau hoặc qua xử lý hóa học; phân bón sản xuất bằng cách pha trộn hoặc xử lý hóa học các sản phẩm động vật hoặc thực vật.

 

 

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất

31.01

Phân bón gốc thực vật hoặc động vật, đã hoặc chưa pha trộn với nhau hoặc qua xử lý hóa học; phân bón sản xuất bằng cách pha trộn hoặc xử lý hóa học các sản phẩm động vật hoặc thực vật.

 

3101.00.10

- Nguồn gốc chỉ từ thực vật

5

 

- Loại khác:

 

3101.00.92

- - Nguồn gốc động vật (trừ phân chim, dơi), đã qua xử lý hóa học

5

3101.00.99

- - Loại khác

5

 

 

 

31.02

Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa nitơ.

 

 

- Amoni sulphat; muối kép và hỗn hợp của amoni sulphat và amoni nitrat:

 

3102.21.00

- - Amoni sulphat

5

3102.29.00

- - Loại khác

5

3102.40.00

- Hỗn hợp của amoni nitrat với canxi carbonat hoặc các chất vô cơ khác không phải phân bón

5

3102.50.00

- Natri nitrat

5

3102.60.00

- Muối kép và hỗn hợp của canxi nitrat và amoni nitrat

5

3102.80.00

- Hỗn hợp urê và amoni nitrat ở trong dung dịch nước hoặc dung dịch amoniac

5

3102.90.00

- Loại khác, kể cả hỗn hợp chưa được chi tiết trong các phân nhóm trước

5

 

 

 

31.03

Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa phosphat (phân lân).

 

3103.90

- Loại khác:

 

3103.90.90

- - Loại khác

5

 

 

 

31.04

Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa kali.

 

3104.20.00

- Kali clorua

5

3104.30.00

- Kali sulphat

5

3104.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

31.05

Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và ka li; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên (tablet) hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg.

 

3105.10

- Các mặt hàng của Chương này ở dạng viên (tablet) hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg:

 

3105.10.90

- - Loại khác

5

3105.40.00

- Amoni dihydro orthophosphat (monoamoni phosphat) và hỗn hợp của nó với diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat)

5

 

- Phân khoáng hoặc phân hóa học khác có chứa hai nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ và phospho:

 

3105.51.00

- - Chứa nitrat và phosphat

5

3105.59.00

- - Loại khác

5

3105.60.00

- Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa hai nguyên tố cấu thành phân bón là phospho và kali

5

3105.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

32.01

Chất chiết xuất để thuộc da có nguồn gốc từ thực vật; ta nanh và các muối, ete, este và các chất dẫn xuất khác của chúng.

 

3201.10.00

- Chất chiết xuất từ cây mẻ rìu (Quebracho)

5

3201.20.00

- Chất chiết xuất từ cây keo (Wattle)

5

3201.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

32.02

Chất thuộc da hữu cơ tổng hợp; chất thuộc da vô cơ; các chế phẩm thuộc da, có hoặc không chứa chất thuộc da tự nhiên; các chế phẩm chứa enzym dùng cho tiền thuộc da.

 

3202.10.00

- Chất thuộc da hữu cơ tổng hợp

5

3202.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

32.04

Chất màu hữu cơ tổng hợp, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm đã được ghi trong Chú giải 3 của Chương này dựa trên chất màu hữu cơ tổng hợp; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hoặc như các chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

 

 

- Chất màu hữu cơ tổng hợp và các chế phẩm từ chúng như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này:

 

3204.11

- - Thuốc nhuộm phân tán và các chế phẩm từ chúng:

 

3204.11.10

- - - Dạng thô

5

3204.11.90

- - - Loại khác

5

3204.12

- - Thuốc nhuộm axit, có hoặc không tạo phức kim loại, và các chế phẩm từ chúng; thuốc nhuộm cầm màu và các chế phẩm từ chúng:

 

3204.12.10

- - - Thuốc nhuộm axit

5

3204.12.90

- - - Loại khác

5

3204.13.00

- - Thuốc nhuộm bazơ và các chế phẩm từ chúng

5

3204.14.00

- - Thuốc nhuộm trực tiếp và các chế phẩm từ chúng

5

3204.15.00

- - Thuốc nhuộm chàm (kể cả loại có thể dùng như thuốc màu) và các chế phẩm từ chúng

5

3204.16.00

- - Thuốc nhuộm hoạt tính và các chế phẩm từ chúng

5

3204.17

- - Thuốc màu và các chế phẩm từ chúng

5

3204.17.10

- - - Thuốc màu hữu cơ tổng hợp ở dạng bột

5

3204.17.90

- - - Loại khác

5

3204.19.00

- - Loại khác, kể cả hỗn hợp chất màu từ hai phân nhóm trở lên của các phân nhóm từ 3204.11 đến 3204.19

5

3204.20.00

- Các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang

5

3204.90.00

- Loại khác

5

 

 

 

3205.00.00

Các chất màu nền (colour lakes); các chế phẩm dựa trên các chất màu nền như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này.

5

 

 

 

32.06

Chất màu khác; các chế phẩm như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này, trừ các loại thuộc nhóm 32.03, 32.04 hoặc 32.05; các sản phẩm vô cơ được dùng như chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.

 

 

- Thuốc màu và các chế phẩm từ dioxit titan:

 

3206.11

- - Chứa hàm lượng dioxit titan từ 80% trở lên tính theo trọng lượng khô:

 

3206.11.10

- - - Thuốc màu

5

3206.11.90

- - - Loại khác

5

3206.19

- - Loại khác:

 

3206.19.10

- - - Thuốc màu

5

3206.19.90

- - - Loại khác

5

3206.20

- Thuốc màu và các chế phẩm từ hợp chất crom:

 

3206.20.10

- - Màu vàng crom, màu xanh crom, màu da cam molybdat hoặc màu đỏ molybdat từ hợp chất crom

5

3206.20.90

- - Loại khác

5

 

- Chất màu khác và các chế phẩm khác:

 

3206.41

- - Chất màu xanh nước biển và các chế phẩm từ chúng:

 

3206.41.10

- - - Các chế phẩm

5

3206.41.90

- - - Loại khác

5

3206.42

- - Litopon và các thuốc màu khác và các chế phẩm từ kẽm sulphua:

 

3206.42.10

- - - Các chế phẩm

5

3206.42.90

- - - Loại khác

5

3206.49

- - Loại khác:

 

3206.49.10

- - - Các chế phẩm

5

3206.49.90

- - - Loại khác

5

3206.50

- Các sản phẩm vô cơ được dùng như chất phát quang:

 

3206.50.10

- - Các chế phẩm

5

3206.50.90

- - Loại khác

5

 

 

 

32.07

Thuốc màu đã pha chế, các chất cản quang đã pha chế và các loại màu đã pha chế, các chất men kính và men sứ, men sành (slips), các chất láng bóng dạng lỏng và các chế phẩm tương tự, loại dùng trong công nghiệp gốm sứ, tráng men hoặc thủy tinh; frit thủy tinh và thủy tinh khác, ở dạng bột, hạt hoặc vẩy.

 

3207.10.00

- Thuốc màu đã pha chế, chất cản quang đã pha chế, các loại màu đã pha chế và các chế phẩm tương tự

5

3207.20

- Men kính và men sứ, men sành (slips) và các chế phẩm tương tự:

 

3207.20.10

- - Frit men (phối liệu men)

5

3207.20.90

- - Loại khác

5

3207.30.00

- Các chất láng bóng dạng lỏng và các chế phẩm tương tự

5

3207.40.00

- Frit thủy tinh và thủy tinh khác, ở dạng bột, hạt hoặc vẩy

5

 

 

 

32.10

Sơn và vecni khác (kể cả các loại men tráng (enamels), dầu bóng và màu keo); các loại thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da.

 

3210.00.20

- Màu keo

5

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn