GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Thuế suất thuế nhập khẩu mã hàng 40 theo 45/2017/QĐ

Mã hàng 40 của thuế nhập khẩu bao gồm các sản phẩm như sau: Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải.
 
 

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất

40.02

Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải.

 

 

- Cao su styren-butadien (SBR); cao su styren-butadien đã được carboxyl hóa (XSBR):

 

4002.11.00

- - Dạng latex (dạng mủ cao su)

5

4002.19

- - Loại khác:

 

4002.19.10

- - - Dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

5

4002.19.90

- - - Loại khác

5

4002.20

- Cao su butadien (BR):

 

4002.20.10

- - Dạng nguyên sinh

5

4002.20.90

- - Loại khác

5

 

- Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR); cao su halo- isobuten-isopren (CIIR hoặc BIIR):

 

4002.31

- - Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR):

 

4002.31.10

- - - Dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

5

4002.31.90

- - - Loại khác

5

4002.39

- - Loại khác:

 

4002.39.10

- - - Dạng tấm, tờ hoặc dải chưa lưu hóa, chưa pha trộn

5

4002.39.90

- - - Loại khác

5

 

- Cao su chloroprene (chlorobutadiene) (CR):

 

4002.41.00

- - Dạng latex (dạng mủ cao su)

5

4002.49

- - Loại khác:

 

4002.49.10

- - - Dạng nguyên sinh

5

4002.49.90

- - - Loại khác

5

 

- Cao su acrylonitril-butadien (NBR):

 

4002.51.00

- - Dạng latex (dạng mủ cao su)

5

4002.59

- - Loại khác:

 

4002.59.10

- - - Dạng nguyên sinh

5

4002.59.90

- - - Loại khác

5

4002.60

- Cao su isopren (IR):

 

4002.60.10

- - Dạng nguyên sinh

5

4002.60.90

- - Loại khác

5

4002.70

- Cao su diene chưa liên hợp- etylen- propylen (EPDM):

 

4002.70.10

- - Dạng nguyên sinh

5

4002.70.90

- - Loại khác

5

4002.80

- Hỗn hợp của sản phẩm bất kỳ thuộc nhóm 40.01 với sản phẩm bất kỳ của nhóm này:

 

 

- Loại khác:

 

4002.91.00

- - Dạng latex (dạng mủ cao su)

5

 

 

 

40.11

Lốp loại bơm hơi bằng cao su, chưa qua sử dụng.

 

4011.30.00

- Loại sử dụng cho phương tiện bay

5

 

 

 

40.12

Lốp bằng cao su loại bơm hơi đã qua sử dụng hoặc đắp lại; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su.

 

 

- Lốp đắp lại:

 

4012.13.00

- - Loại sử dụng cho phương tiện bay

5

4012.20

- Lốp loại bơm hơi đã qua sử dụng:

 

4012.20.30

- - Loại sử dụng cho phương tiện bay

5

 

 

 

40.13

Săm các loại, bằng cao su.

 

4013.90

- Loại khác:

 

4013.90.40

- - Loại sử dụng cho phương tiện bay

5

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn