trung tâm đào tạo kế toán hà nộiGIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Thue TNCN doi voi khoan thanh toan khi cham dut HDLD 

Cong ty ba Pham Trang Phuong Dung (TPHCM) dang lam viec chuan bi ngung hoat dong tai Viet Nam. Ba va cong ty se ky thoa thuan cham dut hop dong lao dong (truoc day ba ky hop dong khong thoi han). 
 
Trong thoa thuan cham dut lao dong, cong ty se ho tro cho ba Dung khoan tro cap mat viec theo quy dinh phap luat hien hanh va mot khoan ho tro tai chinh ma cong ty se tra them (ngoai quy dinh cua Bo luat Lao dong va Luat BHXH) sau khi cham dut hop dong lao dong. 
 
Thue TNCN doi voi khoan thanh toan khi cham dut HDLD
 
Ba Dung hoi, truong hop cua ba cong ty se phai khau tru thue thu nhap ca nhan (TNCN) nhu the nao? 
Ve van de nay, Cuc Thue TP. Ho Chi Minh co y kien nhu sau: 
Can cu Khoan 2, Dieu 2 Thong tu 111/2013/TT-BTC ngay 15/8/2013 cua Bo Tai chinh huong dan ve thue TNCN quy dinh thu nhap tu tien luong, tien cong: 
Thu nhap tu tien luong, tien cong la thu nhap nguoi lao dong nhan duoc tu nguoi su dung lao dong, bao gom: 
a) Tien luong, tien cong va cac khoan co tinh chat tien luong, tien cong duoi cac hinh thuc bang tien hoac khong bang tien. 
b) Cac khoan phu cap, tro cap, tru cac khoan phu cap, tro cap sau:… 
b.6) Tro cap kho khan dot xuat, tro cap tai nan lao dong, benh nghe nghiep, tro cap mot lan khi sinh con hoac nhan nuoi con nuoi, muc huong che do thai san, muc huong duong suc, phuc hoi suc khoe sau thai san, tro cap do suy giam kha nang lao dong, tro cap huu tri mot lan, tien tuat hang thang, tro cap thoi viec, tro cap mat viec lam, tro cap that nghiep va cac khoan tro cap khac theo quy dinh cua Bo luat Lao dong va Luat BHXH... 
d) Cac khoan loi ich bang tien hoac khong bang tien ngoai tien luong, tien cong do nguoi su dung lao dong tra ma nguoi nop thue duoc huong duoi moi hinh thuc:...”. 
Tai Khoan 1, Dieu 25 Thong tu so 111/2013/TT-BTC cua Bo Tai chinh quy dinh khau tru thue: 
“1) Khau tru thue 
Khau tru thue la viec to chuc, ca nhan tra thu nhap thuc hien tinh tru so thue phai nop vao thu nhap cua nguoi nop thue truoc khi tra thu nhap, cu the nhu sau:... 
b) Thu nhap tu tien luong, tien cong: 
b.1) Doi voi ca nhan cu tru ky hop dong lao dong tu ba (03) thang tro len thi to chuc, ca nhan tra thu nhap thuc hien khau tru thue theo Bieu thue luy tien tung phan, ke ca truong hop ca nhan ky hop dong tu ba (03) thang tro len tai nhieu noi. 
b.2) Doi voi ca nhan cu tru ky hop dong lao dong tu ba (03) thang tro len nhung nghi lam truoc khi ket thuc hop dong lao dong thi to chuc, ca nhan tra thu nhap van thuc hien khau tru thue theo Bieu thue luy tien tung phan.”… 
i) Khau tru thue doi voi mot so truong hop khac: 
Cac to chuc, ca nhan tra tien cong, tien thu lao, tien chi khac cho ca nhan cu tru khong ky hop dong lao dong (theo huong dan tai Diem c, d, Khoan 2, Dieu 2 Thong tu nay) hoac ky hop dong lao dong duoi ba (03) thang co tong muc tra thu nhap tu hai trieu (2.000.000) dong/lan tro len thi phai khau tru thue theo muc 10% tren thu nhap truoc khi tra cho ca nhan...”. 
Truong hop cua ba theo trinh bay, ba va cong ty se thoa thuan cham dut hop dong lao dong thi: 
- Doi voi khoan tro cap thoi viec theo quy dinh cua Luat BHXH va Bo luat Lao dong thi khong tinh vao thu nhap chiu thue tu tien luong, tien cong. 
- Doi voi khoan ho tro tai chinh ma cong ty tra them cho ba (ngoai quy dinh cua Bo luat Lao dong va Luat BHXH) sau khi da cham dut hop dong lao dong va ba da nghi viec, cong ty co trach nhiem khau tru thue TNCN theo muc 10% tren tong muc chi tra tu 2 trieu dong tro len.
Cuc Thue TP. Ho Chi Minh thong bao ba biet de thuc hien theo dung quy dinh tai cac van ban quy pham phap luat da duoc trich dan tai van ban nay.
Tags: Chua co du lieu

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn