GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Ưu đãi thuế TNDN cho doanh nghiệp mới thành lập kế thừa doanh nghiệp khác

Trường hợp doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh thành lập từ dự án đầu tư nhưng kế thừa tài sản địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì có được hưởng ưu đãi thuế như thế nào ?

Theo Công văn 4037/TCT-CS của tổng cục thuế Ngày 30 tháng 9  năm 2015, Tổng cục thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Phú Yên về vấn đề vướng mắc về Chính sách thuế TNDN, Ưu đãi thuế TNDN cho doanh nghiệp mới thành lập kế thừa doanh nghiệp khác được quy định như sau:

Tại Khoản 5 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT – BTC ngày 23/11/2007

“5. Cơ sở kỉnh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tô chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyên đôi sở hữu doanh nghiệp theo quỵ định của pháp luật thì cơ sở kỉnh doanh mới sau khi cỏ sự thay đôi nêu trên tiếp tục hưởng iru đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các iru đãi vê thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nêu vân đáp ứng các điểu kiện leu đãi đầu tư”.

Tại Khoản 1 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngàỵ 23/11/2007

“Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dưới đây không hưởng ưu đãi về thuê thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kỉnh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

– Cơ sở kỉnh doanh thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật.

– Cơ sở kinh doanh thành lập do chuyên đối hình thức doanh nghiệp, chuyến đôi sở hữu (trừ các trường hợp giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định sổ 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kỉnh doanh, cho thuê công ty Nhà nước).

– Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thê với ngành nghê kỉnh doanh như trước đây. ”

Theo đó, nếu doanh nghiệp mới hoặc cơ sở kinh doanh mới thuộc trường hợp trên thì sẽ không được hưởng ữu đãi thuế TNDN cho cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư mà hưởng theo ưu đãi thuế của doanh nghiệp cũ mà cở sở mới này kế thừa

Công Văn 4036/TCT-CS

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn