GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Vốn cổ đông bình quân là gì ?

 
Bình đẳng các cổ đông bình quân là một khái niệm trung bình được sử dụng để làm trơn kết quả tính lợi nhuận trên vốn cổ phần . Khái niệm này mang lại một kết quả đáng tin cậy hơn về công bằng đo lường. Tính bình đẳng các cổ đông là phần vốn của các cổ đông ban đầu cộng với phần vốn của cổ đông kết thúc, chia cho hai. Do đó, công thức là:
 
(Số vốn đầu tư ban đầu + Phần vốn của các cổ đông đã kết thúc) ÷ 2 
 
Khái niệm này hữu ích nhất khi đo lường lợi tức đầu tư trong một khoảng thời gian mà một doanh nghiệp đã bán một số lượng lớn cổ phiếu . Trong trường hợp này, số cổ phần của cổ đông kết thúc sẽ cao hơn rất nhiều so với con số ban đầu, dẫn đến kết quả lợi nhuận trên vốn cổ phần thấp hơn đáng kể. Nếu có ít doanh thu cổ phiếu theo thời gian, điều này có nghĩa là một đường xu hướng trên các phép đo vốn cổ phần sẽ cho thấy một sự sụt giảm mạnh trong bất kỳ giai đoạn nào trong đó cổ phiếu được bán, ngay cả khi lợi nhuận tổng thể của doanh nghiệp là xấp xỉ như nhau qua thời gian.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Khái niệm này có thể được xây dựng trực tiếp vào công thức trên vốn chủ sở hữu, trong đó trung bình được thể hiện trong mẫu số, như sau:
 
Thu nhập ròng ÷ ((Số vốn đầu tư ban đầu + Phần vốn của các cổ đông kết thúc) ÷ 2)

Tỷ lệ hoàn lại là gì ?

 
Tỷ suất lợi tức trung bình là số tiền trung bình hàng năm của dòng tiền được tạo ra trong suốt thời gian đầu tư. Tỷ lệ này được tính bằng cách tổng hợp tất cả các luồng tiền dự kiến ​​và chia cho số năm mà đầu tư dự kiến ​​sẽ kéo dài. Ví dụ, một khoản đầu tư vào bất động sản dự kiến ​​sẽ đem lại lợi nhuận 22.000 đô la trong năm đầu tiên, 32.000 đô la trong năm thứ hai và 36.000 đô la vào năm thứ ba. Trung bình số tiền này là 30.000 đô la. Khoản đầu tư ban đầu là 300.000 đô la, do đó, tỷ lệ lợi nhuận trung bình là 10% (tính như lợi tức trung bình 30.000 đô la chia cho đầu tư 300.000 đô la).
 
Lỗ hổng chính trong tính toán này là nó không tính đến giá trị thời gian của tiền. Dòng tiền trong những thời kỳ sau ít có giá trị trong thời gian gần đây.
Tỷ lệ hoàn lại là gì ? ;

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn